Mārupes Metālmeistars – metāla jumti


Privatumo politika


PRIVATUMO POLITIKA


AB "Mārupes Metālmeistars" (toliau - "mes", "mūsų" arba "mums") svarbus privatumas, todėl visus turimus asmens duomenis tvarkome ir saugome vadovaudamiesi teisiniu pagrindu. Mūsų atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), Asmens duomenų tvarkymo įstatymas, taip pat kiti susiję valstybiniai įstatymai ir teisės aktai.

Šioje privatumo politikoje bendrai aprašoma, kaip mes renkame, tvarkome, saugome, dalijamės ir laikome asmens duomenis. Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose dokumentuose, įskaitant mūsų vidaus asmens duomenų tvarkymo taisykles.


DUOMENŲ VALDYTOJO INFORMACIJA


Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra AB "Mārupes Metālmeistars", registracijos numeris: 50003428031, registruotos buveinės adresas: Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tel: +371 67069885, el. pašto adresas: office@metalmaster.lv.


NAUDOJAMOS SĄLYGOS


Jūs - fizinis asmuo, kuris asmeniškai arba juridinio asmens vardu pateikė užsakymą mūsų internetinėje parduotuvėje.
Asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu.
Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę, pavyzdžiui, to asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios ar faktinės buvimo vietos adresas, fiziniai, fiziologiniai, genetiniai, psichiniai, ekonominiai, kultūriniai ar socialiniai tapatybės veiksniai, apibūdinantys tą asmenį, ir kita panaši informacija, apibūdinanti atitinkamą asmenį ir leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jo tapatybę.
Tvarkymas - bet kokia su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais automatinėmis arba neautomatinėmis priemonėmis atliekama operacija arba operacijų rinkinys, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, saugojimas arba naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip padarant juos prieinamus, lyginimas arba derinimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Tvarkytojas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal AB "Mārupes Metālmeistars" ir Tvarkytojo sudarytą sutartį tvarko Asmens duomenis AB "Mārupes Metālmeistars" vardu ir naudai.
Slapukai - tekstiniai failai, kurie saugomi naudotojo naudojamame įrenginyje, siekiant suasmeninti AB "Mārupes Metālmeistars" interneto svetainės naudojimo galimybes kiekvienam konkrečiam interneto svetainės naudotojui.


BENDROSIOS NUOSTATOS


Pateikiama bendra informacija apie tai, kaip AB "Mārupes Metālmeistars" atlieka Asmens duomenų tvarkymą. Be aprašymo, sutartyse ir kituose su jais susijusiuose dokumentuose gali būti pateikta išsamesnė informacija apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

AB "Mārupes Metālmeistars" užtikrina, kad Asmens duomenų tvarkymas vykdomas teisiniu pagrindu pagal tam tikrus tikslus (paskirtis) ir tik tiek, kiek būtina konkrečiam tikslui pasiekti. Duomenys tvarkomi tik tol, kol tai būtina bet kuriam iš duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinti (Jūsų pateiktam užsakymui įvykdyti, sutartiniams santykiams vykdyti, sutartyse nurodytiems įsipareigojimams vykdyti, galimiems ginčams spręsti, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytoms pareigoms vykdyti ir t. t.).

Tvarkant asmens duomenis laikomasi konfidencialumo, saugumo ir norminių teisės aktų reikalavimų. Mes nepagrįstai nerenkame, nenaudojame ir neatskleidžiame jūsų Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai tai numatyta tiesiogiai taikomuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba kai tai būtina siekiant apsaugoti įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytus teisėtus interesus.

Mes tvarkome Asmens duomenis laikydamiesi Latvijos Respublikoje galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat pagal jūsų laisvai išreikštą sutikimą.

Mes, vadovaudamiesi jūsų laisvai išreikštu sutikimu, priklausomai nuo konkrečios situacijos, tvarkome šiuos jūsų noru savanoriškai pateiktus duomenis - jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, faktinės ir (arba) deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, banko sąskaitos informaciją (pvz., banko sąskaitos numerį), kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą), pareigas (jei sutartį sudarote juridinio asmens vardu).

AB "Mārupes Metālmeistars" darbuotojai naudos jūsų asmens duomenis, įskaitant:

(a) suteiks jums galimybę naudotis interneto svetainėmis www.metalmaster.lv www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee teikiamomis paslaugomis.
(b) tvarkyti interneto svetaines www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee.
(c) siųsti jums pranešimus, sąskaitas faktūras ir atlikti mokėjimus.
(d) siųsti jums el. laiškus, prie kurių esate prisijungę (naujienas ir aktualius pasiūlymus).
(e) siųsti jums naujienlaiškius ir kitus rinkodaros pranešimus.
(f) atsakyti į jūsų klausimus ar skundus dėl svetainės www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee veiklos.
(g) teikti informaciją apie pasiūlymus ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, gali jus ypač dominti.
(h) teikti rinkodaros ir ryšių paslaugas, kurias galite bet kada atsisakyti.

Jūsų Asmens duomenys yra konfidenciali informacija, kurią, esant reikalui, turi teisę gauti:

(a) Jsc "Mārupes Metālmeistars" specialiai įgalioti asmenys ir AB "Mārupes Metālmeistars" vadovybė.
(b) asmenys, tvarkantys registrus, pavyzdžiui, klientų registrus.
(c) skolų išieškotojai pagal perleistą reikalavimo teisę, teismai, neteisminio ginčų sprendimo institucijos.
(d) institucijos, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos.
(e) kiti asmenys, kai tokią informaciją privaloma teikti norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais arba siekiant įvykdyti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.
(f) Jūsų informacija taip pat perduodama Tvarkytojams, pavyzdžiui, duomenų bazės operatoriui, asmeniui, kuris užtikrina skolos išieškojimą įsipareigojimų nevykdymo atveju. Šie asmenys tvarko jūsų Asmens duomenis tik pagal mūsų pateiktus nurodymus ir jiems draudžiama juos naudoti kitais tikslais arba perduoti Asmens duomenis kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Duomenų tvarkytojai užtikrina jūsų duomenų apsaugą pagal norminių teisės aktų reikalavimus, taip pat pagal su mumis sudarytą rašytinę sutartį. Duomenų tvarkytojas neturi prieigos prie jūsų Asmens duomenų, nesusijusios su duomenų tvarkytojo pareigų vykdymu.
(g) Mūsų pasirinkti Duomenų tvarkytojai buvo kruopščiai atrinkti ir mes reikalaujame, kad jie naudotų tinkamas priemones jūsų duomenų konfidencialumui apsaugoti ir jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti.
(h) Bet kuriuo atveju už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsako AB "Mārupes Metālmeistars".

Mes mielai suteiksime Jums informaciją apie pas mus saugomus Jūsų Asmens duomenis, kiek laiko Jūsų duomenys saugomi, kaip mes juos naudojame, kas gauna Jūsų duomenis, kam Jūsų duomenys buvo atskleisti. Jei šie duomenys netikslūs, mes juos ištaisysime. Skambinkite telefonu +371 67069885 arba rašykite el. pašto adresu: office@metalmaster.lv.

Jūs turite teisę prašyti išduoti visą AB "Mārupes Metālmeistars" turimą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenimis, taip pat prašyti ištaisyti, ištrinti savo duomenis, pateikdami tokį prašymą raštu, pasirašydami jį fiziškai arba saugiu elektroniniu parašu. Jūsų prašymą įvykdysime per abiems sutartą laiką, be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys, taip pat atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Jei nepavyksta išspręsti ginčų su mumis derybomis ir manote, kad Asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jūsų teises ir interesus pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, galite pateikti skundą dėl Asmens duomenų naudojimo Valstybinei duomenų inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Atsižvelgdami į tai, kad mes nuolat plėtojame savo veiklą, galime vienašališkai keisti ir papildyti šiuos principus tiek, kiek tai leidžia Latvijos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai ar sutarčių nuostatos. Tokiu atveju mes būtinai jus informuosime. Su Duomenų tvarkymais galite susipažinti mūsų interneto svetainėje: www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee.


SLAPUKAI


Slapukuose nėra informacijos, pagal kurią galėtume jus identifikuoti. Turime tik anoniminę informaciją, kurią įtraukiame į savo analitines ataskaitas, tačiau ji neleidžia mums nustatyti jūsų tapatybės. Pažymėdami varnele "Sutinku" langelyje, pateiktame įėjus į mūsų svetainę www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee, jūs sutinkate, kad mes renkame informaciją apie apsilankymą mūsų svetainėje naudodami slapukus, kaip to reikalauja jūsų svetainė. Jūsų sutikimo būsena saugoma slapuke 90 dienų. Jei nenorite, kad su mūsų svetaine susiję slapukai būtų įrašomi jūsų kompiuteryje ar kitame prie interneto prijungtame įrenginyje, galite nesilankyti mūsų svetainėje.

Išsamesnė informacija apie slapukų valdymą pateikiama, pavyzdžiui, tokiose svetainėse kaip http://www.allaboutcookies.org. Toliau pateikiama informacija apie slapukų tipus ir jų naudojimo tikslus. Slapukų tipai:

(a) sesijos slapukai - leidžia atpažinti, kada lankotės tam tikroje svetainėje, įsimena bet kokius konkrečioje svetainėje atliktus pakeitimus ar pasirinkimus, kad jie būtų išsaugoti ir kituose puslapiuose. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai naudotis keliais tos pačios svetainės puslapiais, išvengiant būtinybės apdoroti kiekvieną aplankytą puslapį. Sesijos slapukai nėra nuolatiniai - jie nustoja galioti, kai uždarote interneto naršyklę arba baigiate sesiją toje svetainėje.
(b) nuolatiniai slapukai - slapukai, kurie saugomi prie interneto prijungtame įrenginyje tam tikrą laiką pasibaigus naršymo internete sesijai, todėl jie leidžia išsaugoti naudotojo pasirinkimus ar veiksmus interneto svetainėje ir panaudoti juos kitą kartą, kai naudotojas apsilankys interneto svetainėje.
(c) pirmosios šalies slapukai - slapukai, kuriuos tvarko svetainės operatoriaus administruojami subjektai.
(d) trečiosios šalies slapukai - yra kai kurios interneto užsakomosios paslaugos, kurios naudoja slapukus mūsų svetainėje: "Google AdWords". Reklamos platforma, kuri renka duomenis, skirtus reklamos veiksmingumui ir svetainės naudotojų elgsenai, susijusiai su gaunama reklama, įvertinti. Be to, "Adwords" naudojama siekiant nustatyti susidomėjimą tam tikrais pasiūlymais ir rodyti tinkamesnę reklamą atitinkamai tikslinei auditorijai. "Google Analytics". Tai svetainės naudojimo analizės priemonė, kuria renkami duomenys apie naudojimąsi svetaine. Saugoma tokia informacija, kaip, pavyzdžiui, svetainėje naudota techninė ir programinė įranga, aplankyti puslapiai ir naudotojo apsilankymo trukmė.

Jei nenorite, kad slapukai būtų saugomi jūsų kompiuteryje, interneto naršyklės saugumo nustatymuose galima pažymėti "Niekada nepriimti slapukų". Tuomet jokie www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee slapukai nebus saugomi, tačiau kompiuterio ekrane gali pasirodyti pranešimas, kad jo funkcijos mūsų svetainėje ar bet kurioje kitoje svetainėje neveikia iki galo. Taip pat galite pakeisti naršyklės nustatymus taip, kad kiekvieną kartą, kai interneto svetainė bando nustatyti slapuką, būtumėte įspėti ir galėtumėte nuspręsti dėl kiekvieno slapuko, ar jį priimti, ar atmesti.

AB "Mārupes Metālmeistars" naudoja "Google Analytics" programą, kad išanalizuotų www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee apsilankymą. Naudodama mūsų serveriuose saugomus slapukus, "Google Analytics" renka statistinius duomenis ir kitą informaciją apie www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee. Su svetainėmis www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee susijusią surinktą informaciją saugo "Google". Informacijai rinkti ir naudoti naudojami partnerio AS DELFI sukurtų programų slapukai, taip pat vidinė duomenų rinkimo priemonė.